O projekcie

O projekcie

Projekt DARIAH-PL ma charakter rozwojowy i jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w obszarze Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki.  

Kto realizuje projekt

Projekt DARIAH-PL realizowany jest przez 16 Partnerów, z czego 15 Partnerów jest członkami konsorcjum DARIAH-PL, będącego największym konsorcjum humanistycznym w Polsce. Koordynatorem projektu jest Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.

Jako część europejskiej sieci DARIAH (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities), DARIAH-PL tworzy, rozwija i utrzymuje infrastrukturę cyfrowej humanistyki, która wpisana została na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej w obszarze nauk społecznych i humanistycznych.

Co jest celem projektu

Celem projektu jest budowa infrastruktury Dariah.lab obejmującej narzędzia sprzętowe i programowe wykorzystujące najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne oraz zintegrowane zasoby cyfrowe z różnych dziedzin humanistyki i nauk o sztuce. Sieć rozproszonych laboratoriów badawczych wchodzących w skład Dariah.lab, zaprojektowana została na bazie agendy badawczej opracowanej przez członków konsorcjum i obejmuje Laboratorium źródeł, Laboratorium zautomatyzowanego wzbogacania, Laboratorium nadzorowanego semantycznego odkrywania, Laboratorium inteligentnej analizy i interpretacji oraz Laboratorium zaawansowanej wizualizacji.

Wykorzystanie Dariah.lab możliwe jest na poziomie krajowych i międzynarodowych projektów badawczo-naukowych oraz przy realizacji przedsięwzięć we współpracy z partnerami komercyjnymi.

Jaka jest wartość projektu

Wartość projektu wynosi 129 496 338,76 PLN, zaś wkład Funduszy Europejskich to 99 800 000,00 PLN. Jego realizacja rozpoczęła się 1 stycznia 2021 i potrwa 3 lata.

FE logotype RP logotype EU logotype