Laboratoria

Laboratoria Dariah.lab

Dariah.lab składa się z pięciu rozproszonych laboratoriów.

Laboratoria dedykowane są różnym grupom funkcjonalności związanym z kolejnymi etapami przetwarzania danych, od pozyskiwania cyfrowych materiałów, przez ich wzbogacanie, ujednolicanie i wykrywanie powiązań, analizę i interpretację, po zaawansowaną wizualizację. Dodatkowo, funkcjonujące w Laboratorium źródeł mobilne stacje badawcze umożliwiają realizację wybranych funkcjonalności w terenie.

Laboratorium źródeł

Laboratorium wyposażone jest w urządzenia do pozyskiwania wysokiej jakości cyfrowych reprezentacji różnorodnych obiektów fizycznych, krajobrazów, danych archeologicznych oraz obiektów dziedzictwa materialnego. Urządzenia te obejmują georadary, skanery 3D, spektrometry, magnetometry, różnego rodzaju kamery, sprzęt fotograficzny, skanery dokumentów oraz sprzęt rejestrujący dźwięk.

Składowanie i dostarczanie pozyskanych danych realizowane jest przez infrastrukturę teleinformatyczną obejmującą usługi jednoznacznej identyfikacji danych, usługi strumieniowego dostarczania danych oraz usługi zautomatyzowanego dostarczania wiarygodnych repozytoriów.

Pozyskiwanie danych oraz ich wstępna analiza mogą być realizowane również w terenie dzięki mobilnym stacjom badawczym wyposażonym m. in.. w specjalistyczne skanery laserowe 3D zintegrowane z dronami.

Laboratorium zautomatyzowanego wzbogacania

Laboratorium oferuje usługi przetwarzania zgromadzonych materiałów źródłowych w celu pozyskania reprezentacji umożliwiającej automatyczną analizę oraz uzupełnienia metadanych. Jest ono wyposażone w narzędzia pozyskujące zawartość tekstową dokumentów, transkrypcję materiałów dźwiękowych oraz zapis symboliczny materiałów muzycznych.

Metadane wzbogacane są w procesie automatycznej analizy oraz ręcznej anotacji materiałów źródłowych, obejmujących m. in. anotację wyrażeń emotywnych, znakowanie lingwistyczne, datowanie tekstu, semantyczną anotację konceptów w obrazach 2D czy pozyskiwanie deskryptorów dźwięku pozwalających na analizę jego barwy.

Laboratorium nadzorowanego semantycznego odkrywania

Laboratorium oferuje mechanizmy konsolidacji danych pozyskanych w Laboratorium źródeł oraz metadanych pozyskanych w Laboratorium zautomatyzowanego wzbogacania, wykorzystujące metody normalizacji, standaryzacji i semantycznego ujednolicania w celu wyeliminowania problemów związanych z nietypowymi formatami danych, brakiem jednolitych opisów w metadanych czy czasoprzestrzennym wymiarem treści.

Wykorzystanie istniejących technik Linked Data, dostępnych online tezaurusów oraz słowników, a także powiązanych ontologii pozwala na automatyczne wiązanie dostępnych danych oraz odkrywanie nowych zależności i budowanie tym samym bazy wiedzy umożliwiającej swobodną eksplorację informacji.

Laboratorium inteligentnej analizy i interpretacji

Laboratorium wyposażone jest w narzędzia umożliwiające dalsze przetwarzanie semantycznie powiązanych zasobów informacyjnych w zakresie wielokryterialnej analizy danych, ich szczegółowej interpretacji oraz bieżącej interakcji z danymi.

Usługi interaktywnej interpretacji i analizy danych oferują podstawowy zestaw algorytmów przetwarzania, analizy i modelowania danych dedykowany humanistyce i naukom o sztuce (por. Jupyter notebooks for digital humanities).

Laboratorium zaawansowanej wizualizacji

Dane źródłowe, ich metadane, informacje o ich semantycznym powiązaniu oraz wyniki analiz i interpretacji wymagają stosownych mechanizmów wizualizacji. Temu celowi służy infrastruktura i usługi bazujące na zaawansowanych systemach wizualizacyjnych oferowane w ramach laboratorium.

Podstawą są systemy wielkoformatowej wizualizacji wysokich rozdzielczości HDR zapewniające precyzyjne odzwierciedlenie szczegółów i kolorów obiektów, modularne systemy wizualizacji 2D i 3D oraz usługi wizualizacji czasoprzestrzennej. Laboratorium wyposażone jest również w infrastrukturę do fizycznej wizualizacji danych pozyskanych w ramach działalności innych laboratoriów.

FE logotype RP logotype EU logotype