ProjektProjekt DARIAH-PLDARIAH-PL jest projektem rozwojowym realizowanym w celu zbudowania badawczej infrastruktury humanistyki cyfrowej Dariah.lab. Infrastruktura ta została umieszczona na Polskiej Mapie Infrastruktury Badawczej  w obszarze nauk społecznych i humanistycznych.
KonsorcjumKonsorcjum DARIAH-PLKonsorcjum projektowe tworzy 16 wiodących w zakresie humanistyki cyfrowej instytucji naukowych. 15 Partnerów jest członkami konsorcjum DARIAH-PL, będącego największym konsorcjum humanistycznym w Polsce. Liderem konsorcjum jest ICHB PAN PCSS.
InfrastrukturaInfrastruktura Dariah.labDariah.lab jest infrastrukturą badawczą dla humanistyki i nauk o sztuce budowaną w ramach projektu DARIAH-PL.  Służy ona pozyskiwaniu, przechowywaniu i integracji danych o kulturze z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz przetwarzaniu, wizualizacji i udostępnianiu zasobów cyfrowych.
AktualnościCo nowegoSerdecznie zapraszamy do udziału w otwartym seminarium „Sezon na humanistykę cyfrową”, w ramach którego poznańscy partnerzy projektu zaprezentują efekty swoich prac.  Na  seminarium złoży się  prezentacja infrastruktury Dariah.lab, w szczególności  jej komponentów związanych z Wielkopolską, oraz demonstracje laboratoriów.
KontaktDane kontaktoweProsimy o kontakt na adres info@lab.dariah.pl lub skorzystanie z formularza kontaktowego.

Cyfrowa infrastruktura badawcza dla humanistyki i nauk o sztuce DARIAH-PL

DARIAH-PL jest projektem rozwojowym realizowanym przez największe konsorcjum humanistyczne w Polsce w celu zbudowania badawczej infrastruktury humanistyki cyfrowej Dariah.lab.

Celem infrastruktury jest rozszerzenie zakresu prowadzonych w Polsce badań z dziedziny humanistyki i nauk o sztuce, zarówno w kontekście czysto naukowym jak również w obszarze zastosowań w gospodarce.

Aktualności

Z jakich wzorów korzysta Dariah.lab

Digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego

W ostatnich dziesięcioleciach prowadzona jest masowa, sukcesywna digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego i nauki w skali globalnej. Pozyskiwane są niezliczone dane badawcze o niejednorodnej strukturze i zróżnicowanym charakterze. Na szczeblu ogólnoeuropejskim podejmowane są konkretne kroki zmierzające do uregulowania i dodatkowego wspierania szeroko rozumianych działań na rzecz digitalizacji i ochrony materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

FET2 Flagships – Time Machine

Największą inicjatywą podejmowaną w dziedzinie humanistyki cyfrowej na poziomie europejskim w zakresie infrastruktury jest projekt przygotowywany w ramach FET2 Flagships – Time Machine. Ambitnie zarysowany projekt zakłada rozwój wielkoskalowej infrastruktury digitalizacyjnej i obliczeniowej, odwzorowującej tysiąclecia europejskiej ewolucji historycznej i geograficznej, przekształcając kilometry archiwów, duże zbiory muzeów i innych zbiorów danych geohistorycznych w rozproszony cyfrowy system informacyjny.

Modelowanie wirtualnej rzeczywistości

Idea, na której wzorujemy w niniejszym projekcie ustanawia nowy model prowadzenia działalności naukowo-rozwojowej. Znosząc granice między pracami rozwojowymi w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych a naukami humanistycznymi i społecznymi, ten innowacyjny projekt zyskuje potencjał oddziaływania na kluczowe sektory gospodarki europejskiej: branżę IT (zwłaszcza rozwiązania technologiczne związane z modelowaniem wirtualnej rzeczywistości), sektor kreatywny, edukację czy turystykę. Ponadto aktywuje nowe kierunki eksploracji w architekturze i urbanistyce, wspomagając realny rozwój nowoczesnych rozwiązań w planowaniu miast.

Funkcjonalność

składowanie danych

składowanie danych z zapewnieniem ich dostępności, wyszukiwalności oraz interoperacyjności zgodnie z zasadami FAIR

wzbogacanie danych

wzbogacanie danych źródłowych będące wynikiem przetwarzania materiałów źródłowych pozwalające na generowanie maszynowo interpretowalnych reprezentacji oraz wzbogacanie metadanych

integracja i konsolidacja danych

integracja i konsolidacja danych polegająca na semantycznym odkrywaniu nowych powiązań oraz relacji między przechowywanymi informacjami

interaktywna analiza danych

interaktywna analiza danych obejmująca wielokryterialne analizy danych i ich szczegółową interpretację, dodatkowe przetwarzanie i interakcję z danymi

wizualizacja danych

wizualizacja danych wykorzystująca zaawansowane narzędzia i systemy do pracy z materiałami audiowizualnymi oraz do prezentacji wyników tych prac w formie atrakcyjnej dla szerszego grona odbiorców

FE logotype RP logotype EU logotype