O infrastrukturze

O infrastrukturze

Dariah.lab jest infrastrukturą badawczą dla humanistyki i nauk o sztuce. Służy pozyskiwaniu, przechowywaniu i integracji danych badawczych, różnorodnych pod względem formy, treści i pochodzenia, oraz przetwarzaniu, wizualizacji i udostępnianiu zasobów cyfrowych.

Dariah.lab umożliwia prowadzenie szeroko zakrojonych badań, w szczególności w trzech kluczowych obszarach zidentyfikowanych na podstawie analizy doświadczeń grup roboczych konsorcjum DARIAH-PL:

  • geoarcheologii obejmującej szeroko rozumiane analizy i dokumentacje nieinwazyjne ziemi, krajobrazu, i zabytków,
  • danych o kulturze obejmujące szeroko pojęte interdyscyplinarne badania nad kulturą i zjawiskami w niej zachodzącymi,
  • muzykologii obejmującej badania nad muzyką jako zjawiskiem akustycznym, kulturowym, historycznym i społecznym i jej percepcją.

Co oferuje Dariah.lab

Sieć rozproszonych laboratoriów tworzących Dariah.lab wyposażona jest w nowoczesne narzędzia i zasoby umożliwiające realizację interdyscyplinarnych badań, wymagających wykorzystania różnorodnych materiałów obejmujących:

  • zasoby sprzętowe przeznaczone do pozyskiwania i przetwarzania danych cyfrowych (cyfrowych reprezentacji obiektów fizycznych), w tym stacje mobilne przeznaczone do wykorzystania w terenie,
  • usługi i moduły programowe do przetwarzania i analizy danych takich jak generowanie maszynowo interpretowalnej reprezentacji materiału źródłowego (np.pozyskiwania zawartości starodruku na podstawie uzyskanego wcześniej skanu obiektu),
  • korpusy / zbiory danych z narzędziami umożliwiającymi ich wykorzystanie.

Kto może korzystać z Dariah.lab

Dariah.lab  przeznaczona jest dla podmiotów publicznych prowadzących badania naukowe (np. uczelnie, instytuty badawcze), podmiotów mogących wykorzystać infrastrukturę i dane do realizacji swojej misji (np. publicznych i prywatnych instytucji kultury i sztuki, a także organizacji pozarządowych upowszechniających dane kultury) oraz dla przedsiębiorstw (np. do prowadzenia prac B+R w zakresie modelowania historii lub jej wykorzystania w edukacji).

Informacje o zasadach korzystania z Dariah.lab przedstawione są w zakładce „Zasady wykorzystania„.

FE logotype RP logotype EU logotype