Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu

Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem, nad którym pracujemy każdego dnia.

Dariah.lab zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej lab.dariah.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021.05.18

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021.05.18

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 1. linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
 2. z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie:
  1. nie jest możliwa samodzielna zmiana odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami,
  2. z uwagi na podobieństwo tematyczne bloków tekstowych, mogą się zdarzyć sytuację w których nie została zachowana unikalność tytułów stron,
 3. pewne udostępniane w serwisie usługi, pomimo starań programistów mogą nie mieć właściwie określonych etykiet oraz opisanych pól formularzy,
 4. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  1. pochodzą z różnych źródeł,
  2. posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
 5. mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
  1. cel linku nie jest odpowiednio określony,
  2. załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
  3. pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej.

Administratorzy serwisu Dariah.lab dokładają jednak wszelkich starań powyższe problemy, o ile jest to możliwe, były poprawiane i dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.05.18

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 2021.05.18

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z admistratorami strony Dariah.lab pod adresem info@lab.dariah.pl.

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Żądanie powinno zawierać: dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Dariah.lab zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Dariah.lab zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Dariah.lab odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

FE logotype RP logotype EU logotype