Cele

Cele projektu

Celem budowy infrastruktury badawczej Dariah.Lab jest rozszerzenie zakresu prowadzonych w Polsce badań z dziedziny humanistyki i nauk o sztuce, zarówno w kontekście czysto naukowym, jak również w obszarze zastosowań w gospodarce.

Infrastruktura umożliwia pracę z materiałami multimedialnymi obejmującymi zasoby tekstowe, muzyczne, wizualne i przestrzenne (np. zabytki). Dostęp do tych zasobów możliwy jest w formie indywidualnych obiektów, zespołów lub zbiorów (np. danych multimodalnych) oraz semantycznej sieci powiązań tychże obiektów. W rezultacie realizacja interdyscyplinarnych badań, wymagających wykorzystania różnorodnych materiałów, jest znacznie łatwiejsza, a także silniej powiązana z podmiotami gospodarczymi.

Cele szczegółowe

Potencjał badawczy

Zwiększenie potencjału badawczego polskich jednostek naukowych w zakresie humanistyki i nauk o sztuce poprzez zapewnienie integralności cyfrowych zasobów kultury oraz udostępnienie narzędzi badawczych pozwalających na retrodigitalizację, tworzenie, scalanie, przetwarzanie, wizualizację i publikowanie różnorodnych danych badawczych o kulturze polskiej. Powiązanie wielu źródeł w jednym systemie pozwala odtworzyć zintegrowany, transdyscyplinarny obraz żywej kultury narodowej, rozumianej jako wielowymiarowe środowisko (milieu) życia jednostek i grup społecznych oraz funkcjonowania instytucji społecznych, w którym zachodzą dynamiczne procesy.

Edukacja

Wsparcie szeroko rozumianej edukacji poprzez wprowadzenie nowych form i metod edukacji. Dariah.lab umożliwia tworzenie bogatego, wielowymiarowego, interdyscyplinarnego zestawu danych badawczych zgromadzonych w dokumentacyjnych wydawnictwach specjalistycznych, tematycznych i dziedzinowych o charakterze słowników (biograficznych, bibliograficznych, językowych), bibliografii, leksykonów, encyklopedii, kartotek, almanachów czy katalogów oraz w postaci metadanych zasobów kultury (kategorii, tagów, obiektów kultury, filmów itp.). Pozwala to na eksplorację i syntezę danych.

Polskie dziedzictwo kulturowe

Zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego, zarówno elementów materialnych jak i niematerialnych. Elementy materialne obejmują dokumenty, zabytki, obiekty środowiska naturalnego (np. jaskinie), stroje, itp. Elementy niematerialne to kultura, taniec, muzyka czy język. Dariah.lab umożliwia pozyskiwanie reprezentacji cyfrowych obiektów, danych oraz informacji o kulturze, a także na wytwarzanie nowych danych, pozyskiwanie informacji tekstowych, zautomatyzowaną retrokonwersję istniejących danych, wykorzystanie infrastruktury audiowizualnej wysokiej jakości (4K/8K, 3D, VR/360°, dźwięk przestrzenny) do rejestracji i transmisji elementów niematerialnych.

Rozwój gospodarczy

Zintensyfikowanie rozwoju gospodarczego poprzez zapewnienie polskim przedsiębiorstwom dostępu do najnowocześniejszej aparatury i narzędzi, umożliwiających pozyskiwanie danych dziedzictwa kulturowego do ulepszania produktów i oferty edukacyjnej, turystycznej lub rozrywkowej. Dariah.lab stwarza nowe możliwości analizy i interpretacji wydarzeń, trendów, tradycji, czy pojęć pojawiających się na przestrzeni lat w kulturze polskiej, europejskiej i międzynarodowej, pozwalając na zrozumienie różnic społecznych oraz kulturowych w kontekście krajowym oraz międzynarodowym.

Turystyka

Wzmocnienie turystyki na obszarze Polski, np. poprzez odkrywanie i promocję miejsc z wykorzystaniem najnowszych technologii (np. skanowanie 3D), a także odpowiednio przygotowanych (modelowanie, rekonstrukcje) historycznych źródeł danych, map oraz powiązanych materiałów audiowizualnych (np. historia mówiona), opracowanie interaktywnych aplikacji i przewodników w nowoczesnych technologiach (np. rzeczywistość wirtualna i poszerzona).

FE logotype RP logotype EU logotype