Aktualność

Dariah.lab na konferencji TNC 2022

22 czerwca, 2022

Projekt DARIAH-PL został zaprezentowany na tegorocznej konferencji TNC. Jest to największa i najbardziej prestiżowa konferencja  sieci naukowo-akademickich w Europie. W dniach 13-17 czerwca w Trieście we Włoszech odbyła się jej 37 edycja, będąca pierwszym od trzech lat wydarzeniem TNC organizowanym w stacjonarnej formie. Wzięło w niej udział 735 uczestników z 69 krajów, a ponad 500 kolejnych śledziło jej przebieg on-line.

Prezentacja infrastruktury Dariah.lab miała miejsce podczas sesji zatytułowanej „From Space to the Ocean Bed” obejmującej trzy rozwiązania infrastrukturalne wspierające badania z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Maciej Głowiak z PCSS przedstawił społeczności TNC założenia naszego projektu oraz elementy budowanej w jego ramach infrastruktury, w szczególności szereg komponentów Laboratorium źródeł, które będą dostępne do pozyskiwania i przetwarzania danych w różnych obszarach humanistyki cyfrowej.

Instrumenty wspomagające prowadzenie badań obejmą m.in. georadary (wykorzystujące zjawisko odbicia impulsów na granicach warstw o różnych własnościach fizycznych), LIDAR (realizujący pomiar odległości poprzez oświetlanie celu światłem laserowym), spektrometry, magnetometry, kamery 8K, 360°, 3D oraz  plenoptyczne (rejestrujące nie tylko natężenie, ale również kierunki rozchodzenia się światła), aparaturę rejestrującą dźwięk wielokanałowo i ambisonicznie (dookólnie wraz z lokalizacją źródła dźwięku względem mikrofonu), systemy motion capture (rejestrujące ruch obiektów w celu przekształcenia do postaci 3D) oraz zaawansowane aparaty fotograficzne.

Aktualność

Podróż danych przez e-infrastrukturę Dariah.lab

24 maja, 2022

Podczas zeszłorocznej  konferencji DARIAH Annual Event przedstawiliśmy społeczności DARIAH projekt DARIAH-PL. W tym roku kontynuujemy tę prezentację, opisując komponenty infrastruktury Dariah.lab i sposób, w jaki są one wykorzystywane do realizacji innowacyjnych scenariuszy badawczych.

Nasza prezentacja ma formę opowieści o danych i ich podróży przez e-infrastrukturę Dariah.lab. Skupiamy się na danych, ponieważ są one jednym z najważniejszych zasobów w wielu scenariuszach badawczych DARIAH-PL. Koncepcja podróży pomaga nam przedstawić w przystępny sposób złożoną strukturę przetwarzania danych zaimplementowaną w e-infrastrukturze.

Dane są tworzone, identyfikowane, eksponowane, wzbogacane, łączone, analizowane i wizualizowane przez różne komponenty Dariah.lab. Te etapy przetwarzania danych odpowiadają etapom różnych scenariuszy badawczych, a jednocześnie określają drogę danych przez e-infrastrukturę. Aby zilustrować te procesy, posługujemy się analogią do podróży, w czasie której dane są przetwarzane, a ostateczny cel podróży reprezentuje pożądany rezultat.

Niektóre etapy podróży są wspólne dla wszystkich danych, choć mogą być realizowane w różny sposób dla różnych ich typów. Istnieją też komponenty dedykowane dla konkretnych typów danych. W naszej prezentacji omawiamy te aspekty, wyjaśniając, w jaki sposób poszczególne laboratoria e-infrastruktury Dariah.lab przyczyniają się do tworzenia, wzbogacania i dostarczania wysokiej jakości danych zgodnych z zasadami FAIR.

Aktualność

DARIAH-PL wpisana na listę projektów Time Machine

30 sierpnia, 2021

Time Machine Organization prowadzi szeroko zakrojone działania wspierające ochronę, zachowanie, odtwarzanie i propagowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i infrastruktur cyfrowych. Ich celem jest stworzenie Big Data of the Past – ogromnego, rozproszonego, cyfrowego systemu informacyjnego odwzorowujący społeczną, kulturową i geograficzną ewolucję Europy na przestrzeni dziejów, który stanowić będzie żywy zasób społeczny i gospodarczy. Obejmie on kilometry archiwów, zasoby muzeów i inne zbiory geohistoryczne. TMO opiera się na wyjątkowych atutach Europy: jej długiej historii, wielojęzyczności i wielokulturowości.

Jednym z głównych filarów programu Time Machine i wizji Big Data of the Past jest łączenie zasobów udostępnianych przez osoby i instytucje, które uczestniczą w różnych projektach tworzących tzw. lokalne Wehikuły czasu (ang. Time Machines), realizowanych w różnych krajach europejskich. Lokalny Wehikuł czasu to obszar geograficzny (miasto, miejsce, region) , na którym prowadzony jest szereg działań mających na celu rekonstrukcję jego przeszłości.

Działania realizowane w ramach DARIAH-PL, polegające na wykorzystaniu osiągnięć technologicznych do budowy Dariah.lab będącej rozproszoną cyfrową infrastrukturą informacyjną wspierającą zachowanie, udostępnianie i wykorzystanie naszego dziedzictwa kulturowego, są zbieżne z celami TMO. Tym samym projekt DARIAH-PL stał się jednym z projektów związanych z Time Machine i kolejnym krokiem prowadzącym do utworzenia naszego lokalnego Wehikułu czasu.

Aktualność

Prezentacja projektu na konferencji DARIAH 2021

24 czerwca, 2021

Projekt DARIAH-PL zostanie zaprezentowany na DARIAH Annual Event, czyli corocznym spotkaniu konsorcjum DARIAH. Wydarzenie to oferuje społeczności humanistyki cyfrowej możliwość zaprezentowania wyników prac, przedstawienia nowych pomysłów oraz nawiązania kontaktów.

Motywem przewodnim tegorocznej edycji są interfejsy i rola jaką odgrywają w sztuce i humanistyce. W jakim stopniu umożliwiają one nowe badania, a w jakim ograniczają możliwości badawcze? W jaki sposób treść/informacja zmienia się podczas transmisji przez interfejsy? W jaki sposób interfejsy zmieniają role osób z nich korzystających? Oto kilka pytań stawianych przed uczestnikami.

W czasie konferencji  zaprezentujemy infrastrukturę Dariah.lab oraz jej interfejs dostępowy. Mimo swojej złożoności, Dariah.lab będzie wyposażona w jednolity interfejs typu „one-stop shop” z implementacją typu web-based, udostępniony również jako zbiór danych do przetwarzania.

Tegoroczny konferencja DARIAH odbędzie się w dniach 7-9 września w trybie zdalnym. Serdecznie zapraszamy na prezentację.

Aktualność

Uruchomienie portalu projektu

25 maja, 2021

Uruchomiony został portal projektu. Na naszych stronach znajdziecie informacje o projekcie, postępach w jego realizacji oraz tworzonej w jego ramach infrastrukturze Dariah.lab.

Na początek prezentujemy podstawowe informacje o celach projektu i przyjętych założeniach. W miarę postępu prac nad infrastrukturą udostępniać będziemy bardziej szczegółowe dane o tworzonych zasobach i usługach oraz zasadach ich wykorzystania. Postaramy się przybliżyć wszystkim zainteresowanym humanistykę cyfrową i otwierające się dzięki Dariah.lab możliwości prowadzenia w jej obszarze badań oraz wykorzystania ich rezultatów.

Aktualność

Szkolenie z zasad projektowania interfejsów użytkownika

11 maja, 2021

Wytwarzane w projekcie serwisy internetowe i aplikacje będą zgodne z wymaganiami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, w szczególności w kontekście wymagań Web Content Accessibility Guidlines (WCAG).  W związku z tym, w ramach projektu przeprowadzone zostało szkolenie z zasad projektowania interfejsów użytkownika wg standardów WCAG.

Slajdy ze szkolenia WCAG
Szkolenie WCAG – slajd prezentacji

WCAG jest zbiorem dokumentów opublikowanym przez Web Accessability Initiative zawierający zalecenia dotyczące tworzenia dostępnych serwisów internetowych. Co oznacza dostępność stron internetowych czy aplikacji? Czemu służą wytyczne WCAG? Kogo one obowiązują? Czym różnią się od siebie wersje WCAG? To tylko kilka z pytań, na które odpowiedź można było uzyskać w czasie szkolenia.

Szkolenie obejmowało:

  • Zasady realizacji projektów zgodne ze standardami Web Content Accessibility Guidline (WCAG) na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r.
  • Zasady realizacji projektów zgodne z założeniami dostępności na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
  • Zasady równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji dla projektów w ramach Funduszy Europejskich z dnia 11 kwietnia 2018 r.

Aktualność

Spotkanie inaugurujące laboratoria

21 kwietnia, 2021

19 lutego 2021 roku odbyło się spotkanie rozpoczynające prace w poszczególnych laboratoriach. Przedstawione zostały założenia merytoryczne do planowanego oprogramowania, dyskutowano na temat organizacji działań w ramach laboratoriów oraz nad formatami współpracy pomiędzy nimi.

Głównym celem, odbywającego się on-line spotkania, było zainicjowanie prac nad tzw. WNiP czyli usługami, oprogramowaniem oraz zasobami zaplanowanymi do wytworzenia w ramach każdego z pięciu laboratoriów infrastruktury Dariah.lab. Na podstawie deklarowanego przez partnerów udziału w implementacji poszczególnych WNiP utworzone zostały grupy robocze i wybrani koordynatorzy tych działań. Było to pierwsze tego typu spotkanie projektowe; kolejne prace będą kontynuowane w ramach każdego z laboratoriów.

Aktualność

Spotkanie inaugurujące projekt

4 lutego, 2021

Ze względu na panującą sytuację pandemiczną spotkanie inaugurujące projekt odbyło w trybie zdalnym z udziałem przedstawicieli wszystkich instytucji realizujących projekt.

Spotkanie poświęcone było omówieniu zasad organizacji pracy w projekcie oraz sprawom formalnym, finansowym i administracyjnym. Przedstawione zostały informacje dotyczące planowanych zakupów aparatury i licencji. Koordynatorzy laboratoriów zaprezentowali informacje o poszczególnych laboratoriach w zakresie planowanych prac oraz zagadnień związanych z wytwarzaniem Wartości Niematerialnych i Prawnych. Przedstawione zostały również wykonane i planowane prace na materiałami promocyjnymi dla projektu.

Aktualność

Przyznanie finansowania

1 stycznia, 2021

Projekt DARIAH.PL uzyskał finansowanie na budowę infrastruktury wpisanej na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 4.2 4/4.2/2020.

Celem programu „Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki” jest wsparcie wybranych projektów dużej, strategicznej infrastruktury badawczej o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym oraz zapewnienie skutecznego dostępu do tej infrastruktury dla przedsiębiorców i innych zainteresowanych podmiotów.

Realizacja projektu rozpoczęła się z początkiem roku 2021 i potrwa 3 lata. Wartość projektu wynosi 129 496 338,76 PLN, w tym wkład z Funduszy Europejskich wynosi 99 800 000 PLN.

FE logotype RP logotype EU logotype